Regulamin aplikacji mobilnej

www.garazowewyprzedaze.pl

I. Przedmiot

Copernicus Apps Sp. z o.o. udostępniła Użytkownikom mobilną aplikację pod nazwą Garażowe Wyprzedaże – dalej jako „Serwis”. Aplikacja, dzięki wirtualnym garażom, pozwala Użytkownikom na sprzedaż lub darmowe przekazywanie rzeczy.

Przedmiotem Serwisu jest:

 • Umożliwienie Użytkownikom prezentowania posiadanych przedmiotów w celu ich sprzedaży lub bezpłatnego przekazania
 • Udostępnienie kontaktu Użytkownikom Serwisu celem zawierania transakcji sprzedaży lub bezpłatnego przekazania przedmiotu na warunkach ustalonych przez Użytkowników – bez ingerencji Serwisu
 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska poprzez używanie przedmiotów z tzw. drugiej ręki

W przypadku korzystania z usług podmiotów i serwisów zewnętrznych (np. służących płatności) Serwis zastrzega, że podmioty te posiadają własne Regulaminy i Politykę Prywatności oraz są w ramach posiadanych kompetencji i usług administratorami Państwa Danych Osobowych. W ramach Serwisu, bez wyraźnego zezwolenia Użytkownika, informacje w powyższym zakresie nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie danych w miejscach i sytuacji, gdy takie udostępnienie nie jest konieczne do działania Aplikacji.

Celem stworzenia Regulaminu jest określenie mechanizmu oraz zasad funkcjonowania Serwisu oraz jego Użytkowników. Warunkiem koniecznym do zarejestrowania konta użytkownika w Serwisie jest akceptacja Regulaminu.

Serwis zastrzega, że w ramach działalności względem jej użytkowników (w tzw. stosunkach wewnętrznych) jest jedynie pośrednikiem i nie jest stroną żadnej umowy czy zawieranej transakcji. Użytkownik w pełni to akceptuje.

Serwis jest dedykowany do prowadzenia działalności bez względu na miejsce korzystania z Serwisu, w takim przypadku stosuje się prawo właściwe dla miejsca przebywania każdego Użytkownika.

W przypadku gdy Użytkownik Serwisu zdecyduje się skorzystać z usługi lub produktów innych podmiotów prezentowanych w ramach Serwisu (reklamy, banery, odesłania), Serwis nie ponosi odpowiedzialności za takie działanie ale zastrzega, że dokłada wszelkich starań do zachowania bezpieczeństwa i poprawności działania Aplikacji, przeciwdziałając dokonywaniu przestępstw internetowych. Serwis zastrzega możliwość kontrolowania jakości i ilości dokonywanych w ten sposób transakcji u Partnera.

Zastrzega się również, że Serwis nie ponosi odpowiedzialności podatkowej, cywilnej i karnej za dokonywane przez Użytkowników transakcje i wymiany, jako że jedynie pośredniczy między Użytkownikami przy zawieraniu takich transakcji. Nie zwalnia to Użytkowników z obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku rejestracji / logowania Użytkownika za pośrednictwem innej Platformy (np. Google, Facebook, etc.) Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu Serwisu i akceptuje jego treść.

II. Definicje

 1. Regulaminoznacza niniejszy Regulamin w aktualnej wersji
 2. Użytkownikoznacza zarejestrowanego użytkownika Serwisu, który zaakceptował postanowienia Regulaminu i nie został wykluczony
 3. Użytkownik wynajmujący garażoznacza zarejestrowanego użytkownika Serwisu, który zaakceptował postanowienia Regulaminu, nie został wykluczony, dokonał opłaty za Serwis oraz publikuje lub zamierza publikować Ogłoszenia swoich Przedmiotów
 4. Użytkownik zainteresowanyoznacza zarejestrowanego użytkownika Serwisu, który zaakceptował postanowienia Regulaminu, nie został wykluczony oraz wyraził zainteresowanie ofertą przedmiotu w ramach Serwisu
 5. Administrator SerwisuSerwis i osoby działające w imieniu Serwisu a w szczególności obsługa informatyczna
 6. Kontooznacza panel zarządzania Użytkownikiem, przeglądaniem historii ogłoszeń, wprowadzaniem danych umożliwiających identyfikację Użytkownika oraz umożliwia dostęp do niektórych usług w ramach Serwisu
 7. Adres publicznyadres przybliżony (orientacyjny), widoczny dla wszystkich Użytkowników Serwisu (w tym dla niezalogowanych)
 8. Adres prywatnydokładny adres, widoczny wyłącznie dla Administratora Serwisu, służy do zlokalizowania Garażu na mapie i podania odległości pomiędzy Użytkownikami
 9. Konto w serwisie zewnętrznymkonto Użytkownika w ramach innej platformy wykorzystywane do rejestracji / zalogowania się w Serwisie
 10. Link aktywacyjnynarzędzie umożliwiające weryfikację poprawności adresu e-mail podanego do założeniaKonta Użytkownika, działające w terminie 24 godzin od rejestracji
 11. Subskrypcjaoznacza czasowe, odpłatne lub nieodpłatne włączenie Użytkownikowi wszystkich funkcji u w tym możliwości publikowania ogłoszeń
 12. Garażoznacza zbiór ogłoszeń Użytkownika w ramach Serwisu
 13. Wynajęcie garażupełny dostęp do funkcji Serwisu po dokonaniu opłaty
 14. Pełna funkcjonalnośćmożliwość dodawania Ogłoszeń
 15. Ogłoszenieoznacza zamieszczoną przez Użytkownika informację o produkcie który jest dostępny dla innych Użytkowników Serwisu na warunkach i według parametrów określonych w tym Ogłoszeniu
 16. Ogłoszenie archiwalneoznacza zamieszczoną przez Użytkownika informację o produkcie który jest niedostępny dla innych Użytkowników Serwisu ale zostało przechowane przez Administratora Serwisu na czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 17. Przedmiotoznacza oferowany Użytkownikom przedmiot służący do dalszego przeniesienia własności
 18. Właściwości przedmiotuoznaczają właściwości Przedmiotu prezentowane przez Użytkownika wynajmującego garaż
 19. Cenajeżeli w ramach ogłoszenia podana jest cena, oznacza to cenę brutto wyrażoną w walucie polski złoty (PLN) (zł). W przypadku gdy użytkownik posługuje się inną walutą niż waluta PLN, zobowiązany jest on wskazać walutę w ramach prezentowanej ceny
 20. Geolokalizacjapozwala ustalić położenie Użytkownika, które może być wykorzystywane przez Serwis do określania odległości Użytkowników do garaży i określania miejsca odbioru Przedmiotu
 21. Odbiór osobistyoznacza formę przekazania przedmiotu, która wyklucza zawieranie umów na odległość
 22. Wykluczenie z Serwisuoznacza trwały albo czasowy brak możliwości korzystania z Serwisu z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu (blokada Konta Użytkownika). Decyzja czy Wykluczenie następuje trwale czy czasowo zostaje podjęta przez Administratora Serwisu
 23. Reklamacjaoznacza zainicjowanie między Użytkownikami roszczeń dotyczących przedmiotu i umożliwienie im kontaktowania się za pośrednictwem Serwisu w celu wyjaśnienia sporu.
 24. Zgłoszenie serwisowe w zakresie naruszenia regulaminuoznacza zgłoszenie w zakresie niewłaściwego niezgodnego z Regulaminem) postępowania Użytkownika, zgłoszone Administratorowi Serwisu za pośrednictwem dedykowanego Formularza
 25. Zgłoszenie techniczneoznacza zgłoszenie Administratorowi w zakresie niewłaściwego działania Serwisu

III. Rejestracja w serwisie oraz założenie konta

 1. Warunki rejestracji w Serwisie
  1. Serwis może być wykorzystywany przez osoby, które ukończyły 13 lat.
  2. Korzystanie z Serwisu przed ukończeniem 13 roku życia jest zabronione. Użytkownik pomiędzy 13 a 18 rokiem życia akceptując Regulamin oświadcza, że przenosi własność Przedmiotów w ramach umów powszechnie zawieranych, w drobnych bieżących sprawach życia codziennego albo posiada zgodę opiekuna prawnego na dokonanie tego typu przeniesienia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie Użytkownika niezgodne z tym postanowieniem.
  3. Dopuszcza się korzystanie z Serwisu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od formy jej prowadzenia
 2. Konto Użytkownika
  1. Serwis umożliwia Użytkownikom wystawianie ogłoszeń zgodnych z zasadami funkcjonowania Serwisu i w obrębie jego działalności. Poprzez rejestrację w Serwisie do Konta Użytkownika zostanie przypisany numer identyfikacyjny.
  2. W ramach konta Użytkownika umożliwia się komunikację z innymi Użytkownikami Serwisu z wykorzystaniem „czatu”. Użytkownik wynajmujący garaż ma możliwość udostępnienia numeru telefonu. Udostępnienie numeru telefonu jest dobrowolne. Użytkownik wynajmujący garaż, w przypadku podania numeru telefonu, wyraża zgodę na jego upublicznienie i potwierdza, że wie, rozumie i zgadza się, że jego numer telefonu będzie widoczny dla wszystkich Użytkowników Serwisu – w tym niezalogowanych. Serwis nie odpowiada za żadne skutki związane z upublicznieniem numeru telefonu.
  3. Użytkownik podaje adres publiczny i prywatny.
   • adres publiczny (przybliżony) ma charakter orientacyjny i jest widoczny dla wszystkich Użytkowników Serwisu (w tym dla niezalogowanych). W miejscu (polu) opisanym jako Adres Publiczny należy wskazać wyłącznie nazwę miejscowości, zabrania się podawania przez Użytkowników dokładnych danych adresowych jak: nazwa ulicy, nr budynku, nr mieszkania (lokalu). Serwis nie odpowiada za żadne skutki związane z upublicznieniem adresu.
   • adres prywatny jest dokładnym adresem widocznym dla Administratora Serwisu i służy wyłącznie do zlokalizowania Garażu na mapie oraz podania odległości pomiędzy Użytkownikami. W miejscu (polu) opisanym jako Adres Prywatny należy wskazać wyłącznie nazwę ulicy i nr budynku. Serwis nie odpowiada za żadne skutki związane z upublicznieniem adresu.
  4. Zamieszczenie w Serwisie ogłoszeń wymaga założenia Konta Użytkownika, tj. Rejestracji w Serwisie, zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności.
  5. Aby założyć Konto Użytkownika należy:
   • wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji, a następnie dokonać aktywacji konta poprzez przesłany link aktywacyjny
   lub
   • zalogować się do swojego konta w serwisie zewnętrznym. Korzystając z tej funkcji Użytkownik zdaje sobie sprawę, że Serwis będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego koncie w Serwisie zewnętrznym (w ograniczonym, minimalnie wymaganym przez Serwis zakresie, który został opisany w Polityce Prywatności) oraz może je publikować, przetwarzać i przechowywać zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie usunąć powiązane Konto Serwisu zewnętrznego z Kontem Serwisu garazowyprzedaze.pl W tym celu należy przesłać do Administratora stosowną dyspozycję.
  6. Zakładając Konto Użytkownika – Użytkownik zobowiązany jest przekazania prawdziwych i kompletnych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem Konta lub poprzez przesłanie stosownej dyspozycji do Administratora
  7. Rejestracja przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) powoduje, że użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania hasła osobom trzecim oraz jego należytego zabezpieczenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika.
  8. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika, i wymaga się aby dane wskazane przy Rejestracji były prawdziwe. W przypadku ujawnienia, że Użytkownik posługuje się tożsamością osoby trzeciej albo wykorzystuje Konto innej osoby – Administrator ma prawo do Zablokowania takiego Użytkownika i podjęcia dalszych kroków prawnych, ze złożeniem zawiadomienia do Organów ściągania włącznie. W tym celu Serwis może żądać dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika co do prawdziwości jego tożsamości.
  9. Warunkiem dodawania ogłoszeń w Serwisie jest uiszczenie opłaty za tzw. wynajęcie wirtualnego garażu według obowiązującego cennika.
 3. Weryfikacja
  1. Serwis dokłada starań aby wszelkie interakcje pomiędzy Użytkownikami obywały się zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, zaś sami Użytkownicy posługiwali się prawdziwymi i aktualnymi danymi.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, każdy Użytkownik, korzystając z dedykowanego formularza zobowiązany jest do zgłoszenia Administratorowi stosownego zawiadomienia.
  3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli zgłoszonego Użytkownika, może nastąpić trwałe albo czasowe Wykluczenie z Serwisu. Użytkownik o tym fakcie zostanie poinformowany drogą e-mailową. W przypadku usunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika Wykluczenie z Serwisu może zostać cofnięte. Decyzję w tym zakresie podejmuje Administrator i nie służy od niej żaden środek odwoławczy.
  4. Użytkownicy biorą pod uwagę, że nawet najlepsze metody weryfikacji, w określonych okolicznościach, mogą okazać się nieskuteczne. Serwis jako pośrednik nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości a także ich skutki.

IV. Korzystanie z serwisu

 1. Ogłoszenia
  1. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik wynajmujący garaż może zamieszczać, edytować i archiwizować swoje Ogłoszenia, a Użytkownik zainteresowany może przeglądać ogłoszenia i podejmować kontakt z Użytkownikiem wynajmującym garaż celem omówienia warunków i finalizacji transakcji.
  2. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia lub nawiązania kontaktu jest aktywne Konto Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik nie może być Wykluczony z Serwisu.
  3. Umieszczając ogłoszenie w ramach Serwisu Użytkownik oświadcza, że:
   • Wystawiony na sprzedaż lub darmowe przekazanie przedmiot stanowi jego własność lub posiada inny tytuł prawny do przedmiotu i może być przedmiotem przeniesienia własności
   • Wystawiony na sprzedaż lub darmowe przekazanie przedmiot nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego (np. przedmiot pochodzi z kradzieży)
   • Wystawiony przedmiot może zostać sprzedany lub bezpłatnie przekazany w ramach obowiązujących przepisów prawa (np. zakazana jest sprzedaż broni, narkotyków, alkoholu lub innych wymagających koncesji)
  4. Dodając ogłoszenie Użytkownik może wybrać jedną z wielu kategorii lub podkategorii przedmiotów, a także uzupełnić informację o przedmiocie dokonując jego opisu.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia i oświadcza, że zawarte w Ogłoszeniu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. W przypadku wycofania przedmiotu (lub innych okoliczności, które nie pozwalają na sprzedaż, bezpłatne przekazanie) Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zakończyć publikację ogłoszenia.
  6. Użytkownik może załączyć zdjęcia przedmiotu na ustalonych przez Administratora warunkach co do liczby, formatu i rozmiaru pojedynczego zdjęcia.
  7. W powyższym zakresie Użytkownik wynajmujący garaż oświadcza, że przesłane do Serwisu zdjęcia stanowią jego własność, posiada do nich licencję, ewentualnie licencja do zdjęcia jest otwarta i pozwala na rozpowszechnianie takiego zdjęcia. W przypadku wątpliwości co do treści Ogłoszenia jak i pochodzenia zdjęcia, Administrator zastrzega odmowę publikacji Ogłoszenia w Serwisie do czasu wyjaśnienia.
  8. Wyłączną odpowiedzialność za treść dodanego ogłoszenia, ewentualne wady prawne, wady fizyczne dodawanych przedmiotów ponosi Użytkownik wynajmujący garaż. Serwis ma prawo do weryfikacji Ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkownika i reagowania na naruszenia regulaminu.

V. Administrowanie ogłoszeniami

 1. Serwis uprawniony jest do zarządzania aktywnymi i archiwalnymi Ogłoszeniami, posiadając w tym względzie uprawnienia do zmiany, edycji albo usunięcia Ogłoszenia bez powiadomienia lub po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika wynajmującego garaż o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu do usunięcia naruszeń w terminie i w sposób opisany w powiadomieniu.
 2. Użytkownicy wynajmujący garaż mają prawo do wglądu, zmiany, edycji i archiwizacji Ogłoszenia w czasie korzystania z Serwisu. Nie może to prowadzić do naruszenia postanowień Regulaminu.
 3. Na żądanie uprawnionych Organów Serwis będzie przekazywał dane Użytkowników, treści Ogłoszeń oraz treści prowadzonej przez Użytkowników komunikacji w tym korespondencji.

VI. Odpłatność

 1. W przypadku pełnej funkcjonalności Serwisu tzw. Wynajęcie Garażu, korzystanie z Serwisu jest odpłatne i wynosi 3 zł brutto za każdy miesiąc użytkowania. Każdy nowy Użytkownik, w okresie pierwszych 6 miesięcy otrzyma darmowy dostęp do wszystkich funkcji Serwisu. Pierwsza płatność zostanie zrealizowana po 6 darmowych miesiącach. Minimalny okres płatnej Subskrypcji wynosi 12 miesięcy i nie podlega automatycznemu przedłużeniu chyba, że Użytkownik wynajmujący garaż wybierze automatyczne odnawianie Subskrypcji. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do dystrybucji kodów rabatowych uprawniających do innego niż 6 miesięczny okres darmowej Subskrypcji.
 2. Płatność za Subskrypcje odbywa się przelewem na rachunek bankowy Serwisu. Możliwe jest wykorzystanie metod szybkiej płatności takich jak BLIK, Karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności „imoje”, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Wpływ środków na rachunek bankowy Serwisu powoduje przyznanie Użytkownikowi statusu Subskrybenta i pełny dostęp do Serwisu oraz jego funkcji przez okres 12 miesięcy.
 3. W przypadku wybrania automatycznie odnawialnej Subskrypcji za pośrednictwem zakupu w Serwisie, opłata za Subskrypcje będzie pobierana za pośrednictwem wybranej metody płatności do czasu jej anulowania. Po upływie pierwszego okresu objętego Subskrypcją, a następnie po rozpoczęciu każdego kolejnego okresu Subskrypcji, będzie ona automatycznie przedłużana na następny, taki sam okres, a konto będzie obciążane kwotą zaakceptowaną w momencie wykupienia Subskrypcji. Wybrane dane karty płatności będą przechowywane, a następnie wykorzystywane do przetworzenia automatycznych płatności kartą zgodnie z Umową. Użytkownik w każdym czasie może wycofać swoją zgodę na automatyczną płatność kartą. Anulowanie zgody jest możliwe bezpośrednio w Serwisie lub na koncie strony trzeciej (Apple Store, Google Play). Przed wycofaniem zgody konieczne jest uregulowanie ewentualnych zaległości.
 4. W przypadku rezygnacji z automatycznej Subskrypcji, Użytkownik zobowiązany jest przed upływem ukończenia okresu Subskrypcji do dokonania opłaty według informacji zawartej w wiadomości przypominającej o terminie zakończenia.
 5. Pełną funkcjonalność Serwisu tzw. Wynajęcie garażu otrzymuje Użytkownik, który dokonał opłaty za wynajęcie.
 6. Zakończenie korzystania z Serwisu przed upływem 12 miesięcy, niezwiązane z odstąpieniem od Umowy przez konsumenta w przepisanym terminie, nie powoduje roszczeń zwrotnych Użytkownika względem Serwisu o proporcjonalny zwrot środków pieniężnych za niewykorzystany okres.

VII. Charakter serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie jego przeznaczeniem, w celach niekomercyjnych, niehandlowych i niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. W przypadku przekonania o komercyjnym charakterze działalności Użytkownika wynajmującego garaż, Serwis jest uprawniony do Wykluczenia z Serwisu takiego Użytkownika.
 3. Okoliczności opisane w ust. 2 mogą stanowić podstawę do zawiadomienia Organów państwowych celem zweryfikowania Użytkownika w ramach jego działalności w Serwisie.
 4. W przypadku odpłatnego zbycia przedmiotu Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność podanej w Ogłoszeniu ceny z ceną uzyskaną od Użytkownika zainteresowanego.

VIII. Zachowanie użytkowników serwisu

Użytkownicy posiadają następujące prawa i obowiązki:

 1. Prawa Użytkowników
  1. Dostęp do treści ogłoszeń zamieszczanych w ramach Serwisu w tym do archiwalnych o ile dane te zostały przez Serwis zachowane
  2. Kontaktowania się z innymi Użytkownikami Serwisu przy użyciu czatu lub opcjonalnie telefonu.
  3. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu
  4. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zachowaniu Użytkowników
  5. Odnawiania Subskrypcji w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu
  6. Możliwość usunięcia Konta i zaprzestania korzystania z Serwisu
 2. Obowiązki Użytkowników
  1. Przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. Przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu
  3. Przestrzeganie norm i zasad uczciwości w interakcjach pomiędzy Użytkownikami Serwisu
  4. Prezentowania ogłoszeń ze starannością, zgodnie z prawdą i rzeczywistością (stanem faktycznym)
  5. Aktualizowania ogłoszeń, w szczególności ich archiwizowania po sprzedaży lub bezpłatnym przekazaniu
  6. Przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do prezentowanych przedmiotów i umieszczanych w Ogłoszeniu informacji
  7. Wykorzystywania Serwisu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  8. Nieprzekazywania danych do Konta osobom trzecim
  9. Nieprzekazywania dostępu do Konta osobom trzecim
  10. Posiadanie wyłącznie jednego Konta w Serwisie i zamieszczanie w nim prawdziwych informacji w zakresie danych identyfikacyjnych
  11. Akceptowania zmian dokonywanych w Regulaminie, pod rygorem Wykluczenia z Serwisu

IX. Ograniczenie dostępu, wykluczenie, usunięcie konta z serwisu, odstąpienie od umowy

 1. Bez podania przyczyny, w każdym czasie Użytkownik ma prawo usunąć Konto w Serwisie. W celu usunięcia Konta należy przesłać stosowną dyspozycję do Administratora Serwisu lub samodzielnie usunąć konto z poziomu ekranu ustawień konta w Aplikacji. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte wraz ze wszystkimi danymi. Wraz z usunięciem Konta domniemuje się, że Użytkownik cofnął wszelkie zgody w zakresie komunikacji i przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu albo stwierdzenia naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Administrator ma prawo do Wykluczenia Użytkownika z Serwisu, co powoduje czasowe lub trwałe pozbawienie możliwości korzystania przez Użytkownika z dostępnych funkcji Serwisu.
 3. Rodzaj Wykluczenia z Serwisu tj. czasowy lub trwały zależy od stopnia stwierdzonego naruszenia. Użytkownik ma prawo do informacji o rodzaju zastosowanego wykluczenia i jego przyczynie. Przywrócenie Konta Użytkownika stanowi autonomiczną decyzję Administratora Serwisu i jest warunkowane respektowaniem wszelkich postanowień Regulaminu.
 4. Odstąpienie od Umowy w zakresie korzystania z Serwisu jest możliwe w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis uprawniony jest do pobrania opłaty, niezależnie od faktu braku upływu terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Serwis zwraca pobraną opłatę w ten sam sposób, w jaki została ona dokonana, chyba że Użytkownik wybrał inny sposób zwrotu wartości pieniężnych. Zwrot środków pieniężnych następuje w terminie do 14 dni. Fakt rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji zostanie zakomunikowany Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail.
 5. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X. Dane osobowe

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcji Serwisu, Serwis będzie pozyskiwał i przetwarzał dane osobowe na co Użytkownik wyraża zgodę w świetle obowiązujących przepisów prawa i Polityki Prywatności.

XI. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści publikowane przez Serwis podlegają prawnej ochronie, w szczególności co do praw własności intelektualnej w postaci dźwiękowej, graficznej, tekstowej, chyba że Serwis jedynie pośredniczy w prezentowaniu treści zamieszczonych przez Użytkownika.
 2. W powyższym zakresie bez pisemnej zgody Serwisu, zakazuje się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu w celach innych, aniżeli wskazanych w ust. 3.
 3. Serwis udziela Użytkownikom osobistego, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z jego funkcji w celach niehandlowych i wyłącznie do użytku osobistego.
 4. Użytkownik ma prawo do prezentowania Przedmiotów w sposób dowolnie obrany, zarówno w formie tekstowej, graficznej czy dźwiękowej, jednakże nie może w ten sposób zostać naruszone prawo własności intelektualnej osoby trzeciej, chyba, że Użytkownik dysponuje prawem do takiego korzystania (Licencja).
 5. W powyższym zakresie, Użytkownik udziela Serwisowi prawa do czasowego korzystania z danych i treści przekazanych w ramach Ogłoszenia, na zasadzie licencji niewyłącznej. Licencja obejmuje w szczególności prawo do reprodukowania, udostępniania, tłumaczenia Ogłoszeń (treści) w sposób przyjęty dla danej metody przetworzenia, w szczególności w formie elektronicznej, w ramach serwera danych, nośników pamięci, dowolnego rodzaju przedmiotów podobnych, a także do przechowywania, wykonywania danych zapasowych, pobierania danych oraz transmisji sieci.

XII. Dostępność, reklamacje, działalność i funkcje serwisu

 1. O ile nie zastrzeżono inaczej, Serwis jest dostępny 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę a przypadki czasowego wyłączenia Serwisu zostaną ogłoszone, o ile to będzie możliwe, z odpowiednim wyprzedzeniem, co nie obejmuje przypadku siły wyższej i konieczności przeprowadzenia prac systemu informatycznego, chyba, że prace te dało się z góry zaplanować.
 2. Przypadki naruszenia postanowień Regulaminu oraz działania Serwisu powinny być niezwłocznie zgłaszane Administratorom za pomocą dedykowanych formularzy. Serwis rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, chyba że usunięcie usterki nie było w tym czasie możliwe. Wówczas przekazuje się do publicznej wiadomości datę usunięcia usterki w formie np. komunikatu w aplikacji, wiadomości, wiadomości e-mail etc
 3. Serwis zapewnia, że w przypadku czasowego ograniczenia dostępu Użytkownikom przeprowadzi czynności mające na celu niezwłoczne przywrócenie pełnej funkcjonalności.
 4. W przypadku zakończenia działalności Serwisu, Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

XIII. Zmiana regulaminu i wpływ zmian na konto użytkownika

 1. W celu dostosowania Serwisu do wymagań Użytkowników oraz harmonizacji postanowień z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz mając na względzie dostrzeżone zachowania Użytkowników, prowadzone będą pracę nad zmianą postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, jego aktualna wersja dostępna będzie w zakładce Regulamin na stronie głównej Serwisu a archiwalne wersje dostępne po przesłaniu stosownej dyspozycji do Administratora Serwisu.
 3. O zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników wysyłając wiadomość w formie elektronicznej i wskazując na termin wejścia zmian w życie. Brak akceptacji postanowień zaktualizowanego Regulaminu, w przypadku chęci skorzystania z Serwisu, oznaczać będzie czasowe Wykluczenie z Serwisu.

XIV. Przepisy obowiązujące serwisu

 1. Regulamin został opracowany w języku polskim i podlega prawu właściwemu dla Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi oryginalną wersję językową.
 2. W razie potrzeby, Użytkownik może również przedstawić skargi dotyczące działania Serwisu w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem.
 3. Użytkownicy i Serwis zgodnie postanawiają, że wszelkie spory rozstrzygać będą w pierwszej kolejności polubownie a droga sądowa będzie możliwa po wyczerpaniu metod polubownych.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed Sądem właściwym dla siedziby Serwisu.

XV. Właściciel serwisu i kontakt

Właścicielem Serwisu jest Copernicus Apps Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach (86-005) ul. Chlebowa 33/6, Wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000992078.

Kontakt z Serwisem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@garazowewyprzedaze.pl lub poprzez dedykowane formularze.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym FAQ zawierającym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Informacje

 • Aplikacja mobilna
 • Regulamin
 • Polityka prywatności
 • Regulamin (FullFridge)
 • Polityka prywatności (FullFridge)
kontakt@garazowewyprzedaze.pl

Copernicus Apps spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (86-005) przy Chlebowa 33/6, KRS: 0000992078 (Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5543006162, REGON: 52314729600000. Kapitał zakładowy w wysokości 50000,00 zł.